ALGEMENE VOORWAARDEN CREATIEVE DECORATIES VOOR JOU

 

Artikel 1: Identiteit van de ondernemer

Creatieve decoraties voor jou

Hoofdkanaal WZ 53

7881 AC Emmer-Compascuum

info@creatievedecoratiesvoorjou.nl

KvK nummer: 72562153

BTW nummer: NL001804065B27

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten door Creatieve decoraties voor jou uitgebracht, uitgevoerd of aangegaan tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Acceptatie van een offerte cq verstrekking van een order cq bestelling houdt uitdrukkelijk in de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden waarbij de klant afstand doet van eventuele toepasselijkheid van eigen voorwaarden.

 

Artikel 3: Betaling/prijzen/verzendkosten

3.1 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van type fouten.

3.2 Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten en inclusief 21 % BTW.

3.3 Betaling vindt te allen tijde plaats voordat de goederen worden geleverd op basis van de door de webshop aangeboden betalingsmogelijkheden.

3.4 Verzendkosten worden benoemd in de webshop.

 

Artikel 4: Eigendomsovergang, risico en levering

4.1 Onder levering wordt verstaan de feitelijke terbeschikkingstelling aan de klant of personen die in de risicosfeer van de klant liggen. Het risico der gekochte zaken is vanaf het moment van levering aan het door de klant opgegeven adres, voor rekening van de klant. Creatieve decoraties voor jou is tot geen vrijwaring, hoe ook genaamd, gehouden.

4.2 De eigendom der geleverde zaken gaat pas aan klant over nadat de koopprijs, eventueel verhoogd met rente en kosten, is voldaan. De eigendom gaat niet over door enkele overdracht der zaken.

4.3 Creatieve decoraties voor jou bepaalt de verzendwijze.

4.4 Wij streven er naar om binnen 2 werkdagen te verzenden. Uitgangspunt is om binnen 1 werkdag te verzenden.

 

Artikel 5: Reclamaties, klachten en garantie

5.1 Indien zaken met uiterlijk zichtbare schade, door Creatieve decoraties voor jou worden afgeleverd dient de klant direct daarna of binnen 24 uren na ontvangst van de zaken bij Creatieve decoraties voor jou te reclameren. Klachten dienen uiterlijk 14 dagen na levering schriftelijk te worden gemeld aan Creatieve decoraties voor jou. De reclamatie moet een omschrijving van de  geconstateerde gebreken en/of schade bevatten begeleid met foto’s. Procedure retourneren wordt nader toegelicht in de webshop onder kop ‘Retourneren’.

5.2 Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, finish, maat, afwerking e.d. kunnen geen grond voor reclamaties opleveren, noch kleurafwijkingen van geleverde zaken gekocht op staal of monster.

5.3 Het in artikel 5.1 bepaalde geldt tevens voor reclamaties op factuurbedragen zij het dat deze dan binnen 4 dagen na factuurdatum middels aangetekend en gemotiveerd schrijven moeten zijn ingediend bij Creatieve decoraties voor jou.

5.4 Reclamaties op andere wijze aan tussenpersonen of wederverkopers gedaan, dan wel later tot Creatieve decoraties voor jou gekomen, zijn van generlei waarde en kunnen geen enkel rechtsgevolg teweeg brengen.

5.5 Ieder recht van reclamatie vervalt indien bovengenoemde termijnen niet in acht wordt genomen.

5.6 Reclamaties geven de klant nimmer het recht om compensatie of schuldvergelijking toe te passen.

5.7 Tenzij Creatieve decoraties voor jou zich uitdrukkelijk hiermee akkoord heeft verklaard, staat het de klant niet vrij om zaken die zijn gekocht in onze webwinkel of elders, aan Creatieve decoraties voor jou te retourneren.

5.8 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken. Onoordeelkundig handelen van of onvoldoende zorg voor de geleverde zaken, sluit elke reclamatie uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 Creatieve decoraties voor jou is nimmer aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade, bedrijfs- en/of stagnatieschade, daaronder begrepen vertraging in de levering van zaken, ontstaan door gebreken aan de door Creatieve decoraties voor jou geleverde goederen, behoudens opzet en/of grote schuld zijdens Creatieve decoraties voor jou.

6.2 Creatieve decoraties voor jou zal nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook en door welke oorzaak dan ook, hoger dan het totaalbedrag van de transactie tussen Creatieve decoraties voor jou en de klant.

6.3 Reclames geven de klant nimmer het recht nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, compensatie of schuldvergelijking toe te passen.

 

Artikel 7: Geschillen

De gerechtelijke instantie in het arrondissement Noord Nederland te Assen zijn bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van tussen Creatieve decoraties voor jou en haar klanten bestaande geschillen.

 

Artikel 8: Toepasselijk recht

Het Nederlandse recht is van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten door Creatieve decoraties voor jou gedaan of aangegaan.